Offentliggørelse

I henhold til Lov om finansiel virksomhed § 80 c og Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder skal NEM Forsikring på hjemmesiden offentliggøre, hvordan vi lever op til forskellige lovkrav om f.eks. mangfoldighed og tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring i bestyrelsen samt krav omkring aflønning. Formålet med offentliggørelsen er at skabe åbenhed og tryghed for vores kunder og øvrige interessenter.

 

Mangfoldighed

I NEM Forsikring har vi en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, som skal fremme de kompetencer og uddannelsesmæssige kvalifikationer, vi anser for væsentlige i relation til vores forretningsmodel og risikoprofil. Forretningsmodellen bygger på et samarbejde og salg via samarbejdspartnere, f.eks. i form af henvisninger fra sparekasser, samt salg via internettet.

Vores bestyrelsesmedlemmer skal derfor være i besiddelse af viden om bl.a. forsikringsprodukter og -risici, økonomi/regnskab og investeringer – men også om salg, prisniveau og tendenser i samfundet. På denne måde kan de enkelte bestyrelsesmedlemmer inspirere hinanden og samtidig udfordre direktionen vedrørende den daglige drift, hvorved det sikres, at der hele tiden er fokus på den langsigtede værdiskabelse, der gavner kunderne, de øvrige interessenter og selskabet som helhed.

Bestyrelsen revurderer og godkender mangfoldighedspolitikken minimum én gang årligt, hvorved det sikres, at eventuelle nye krav til kompetencer og uddannelse indføjes.

 

Tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring

Bestyrelsen i NEM Forsikring skal sikre, at dens medlemmer tilsammen har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Dette krav hænger sammen med mangfoldighedspolitikken og har derfor til formål at sikre, at bestyrelsen tilsammen er i besiddelse af den nødvendige brede og dybe viden til at kunne udfordre og kontrollere direktionen og dermed sikre, at den daglige drift er i overensstemmelse med selskabets langsigtede strategi.

I NEM Forsikring foretages derfor, minimum én gang årligt, både en individuel og en samlet evaluering af bestyrelsen - for på den måde at afdække om, og i givet fald på hvilke områder, bestyrelsen har behov for en opkvalificering.

 

Personalemæssige og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre tilstrækkelige muligheder for introduktions- og efteruddannelseskurser til medlemmer af bestyrelsen og direktionen

NEM Forsikring vægter generelt uddannelse og opkvalificering højt og ønsker at sikre, at både medarbejderne, direktionen og bestyrelsen til enhver tid er i besiddelse af den nødvendige og tilstrækkelige viden til at sikre forsvarlig drift af selskabet til glæde for kunder og øvrige interessenter.

NEM Forsikring afsætter derfor ressourcer til uddannelse, som afholdes både internt og eksternt. Det er et lovkrav, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i et grundkursus, ligesom samtlige bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at deltage i de efteruddannelseskurser, der vurderes nødvendige i forbindelse med den løbende kompetenceevaluering i bestyrelsen, ved ny lovgivning eller nye forretningsområder mv. På samme vis er direktionen grundet ansættelsesforholdets karakter forpligtet til at efteruddanne sig, såfremt ny lovgivning eller ny strategi/forretningsmodel nødvendiggør dette.

 

Aflønning af bestyrelsen, direktionen og andre risikotagere

I NEM Forsikring er der udarbejdet en lønpolitik, der er gældende for bestyrelsen, direktionen og andre risikotagere. I denne lønpolitik er der foretaget en afgrænsning af, hvad der forstås ved henholdsvis fast og variabel løn. Det afgørende moment er, om aflønningen er afhængig af resultater og således ikke kendt på forhånd.

Baggrunden for at opstille regler vedrørende aflønning med variable parametre er et ønske om at sikre, at lønfastsættelsen i selskabet sikrer en langsigtet værdiskabelse i virksomheden samt at sikre, at der ikke opstår kortsigtede eller modsatrettede interesser. Variabel aflønning kan således i visse situationer medføre utilsigtede og kortsigtede dispositioner, der ikke harmonerer med selskabets strategi og langsigtede interesser.

I NEM Forsikring har vi derfor valgt, at bestyrelsen, direktionen og de øvrige risikotagere alene oppebærer en fast og på forhånd kendt løn, ligesom de ikke tildeles pension, der har karakter af variabel aflønning. I samme forbindelse ønsker vi at gøre opmærksom på, at NEM Forsikring heller ikke benytter sig af fratrædelsesgodtgørelser, nyansættelsesgodtgørelser eller lønpakker knyttet til kompensation eller frikøb fra andre kontrakter, der kan sidestilles med variabel løn.  

Ved at have disse helt klare, og på forhånd kendte, principper for aflønning af den omfattede personkreds, så sikres det i NEM Forsikring, at der ikke tilskyndes til overdreven risikotagning, ligesom interessekonflikter undgås.

Bestyrelsen reviderer og godkender lønpolitikken minimum én gang årligt som en del af bestyrelsens arbejde i henhold til bestyrelsens årshjul. I den forbindelse føres der tillige kontrol med, at aflønningen af den omfattede personkreds er i overensstemmelse med den vedtagne politik.

Væsentlige ændringer i lønpolitikken fremlægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling. Bestyrelsesformandens beretning på generalforsamlingen indeholder en redegørelse for aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion, ligesom det samlede vederlag for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen offentliggøres i selskabets årsrapport.

Selskabets complianceansvarlige har været involveret i udarbejdelsen af lønpolitikken, og den pågældende har den nødvendige og tilstrækkelige sagkundskab hertil. Da kontrollen foretages af bestyrelsen, er der tillige uafhængighed mellem kontrollanten og de afdelinger/personer, der føres kontrol med.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk