Ved at besøge nemforsikring.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her

Når vi registrerer og behandler oplysninger om dig, skal vi ifølge gældende persondatalovgivning, herunder Persondataforordningen, orientere dig om, hvordan dine oplysninger behandles.


Hvem der er dataansvarlig

NEM Forsikring A/S er dataansvarlig for de oplysning, vi har modtaget og behandler om dig.

NEM Forsikring samarbejder med nogle forsikringsdistributører, som indtegner kunder til NEM Forsikring, både i NEM Forsikrings navn men også i eget navn. NEM Forsikring er i alle tilfælde risikobærer på disse forsikringsaftaler, og er derfor også i disse tilfælde at betragte som dataansvarlig, mens den pågældende forsikringsdistributør er databehandler for NEM Forsikring.

NEM Forsikrings kontaktoplysninger finder du her:

NEM Forsikring
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg
CVR-nr. 2425 6383
Telefon: 70 77 77 77
E-mail: mail@nemforsikring.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.


Formålet med behandlingen, typen af personoplysninger og retsgrundlaget for behandlingen

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig for at kunne oprette forsikringstilbud, udstede policer/forsikringsaftaler og administrere dine forsikringsprodukter, herunder behandle eventuelle skadesager og andre tilknyttede ydelser som f.eks. rådgivning og nyhedsbreve/markedsføringsmateriale. Oplysningerne bruges altså bl.a. til opkrævning af præmier samt ved udbetaling af erstatninger, men også til undersøgelser og analyser for at forbedre vores produkter, tjenester og teknologier, mv.

Vi behandler ligeledes oplysninger om dig, hvis du f.eks. er medforsikret på en police, begunstigede, modpart i en skadesag som vores kunde er impliceret i – herunder både skadevolder og skadelidt, vidne, reparatør i en skadesag og lign.

Der er tale om oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, kundenummer, policenummer, skadenummer og øvrige relevante forsikringsoplysninger som f.eks. BBR-oplysninger samt oplysninger om skader, herunder eventuelt helbredsoplysninger, såfremt dette er påkrævet af hensyn til den sagsbehandling, der er nødvendig for at varetage din interesse.

En del af disse oplysninger vil være afgivet af dig selv som kunde, men NEM Forsikring kan også modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Det er bl.a. tilfældet, når vi indhenter oplysninger fra andre forsikringsselskaber om f.eks. dit skadeforløb, din anciennitet og eventuelle opsigelsesårsag samt oplysninger fra din læge i forbindelse med f.eks. en ulykkessag. Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at vurdere, på hvilke vilkår vi ønsker at tegne forsikringen og i forhold til vurderingen af din personskadesag.

Ligeledes vil nogle oplysninger være indhentet og registreret fra offentlige registre som f.eks. det Central Personregister, hvorfra vi bl.a. får opdaterede adresseoplysninger og besked om en eventuel reklamebeskyttelse, ligesom vi fra henholdsvis DMR (Det centrale motorregister) og BBR-registeret (Bygnings- og boligregistret) modtager oplysninger om din bil og din ejendom, hvis denne/disse skal forsikres/er forsikret hos os.

De særlige kategorier af personoplysninger, herunder f.eks. dine eventuelle helbredsoplysninger, behandler vi naturligvis med en særlig varsomhed og kun i det omfang, det er påkrævet for opgavens korrekte udførelse. Det betyder bl.a., at systemmæssige begrænsninger gør, at kun medarbejdere med et arbejdsmæssigt behov herfor har adgang til disse oplysninger.

Vores retsgrundlag – altså de juridiske bestemmelser, der ligger til grund for vores indsamling og behandling af dine oplysninger – er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og b samt art. 9, stk. 2, litra a og f.

Retsgrundlaget er med andre ord forskelligt afhængigt af, hvilken situation der er tale om. I nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente dit samtykke, mens behandlingen i andre situationer kan baserer sig på, at vi har indgået eller skal indgå en forsikringsaftale med dig, som vi er forpligtet til at opfylde, eller at vi har et (eventuelt) retskrav, vi skal forsvare, f.eks. fra en modpart i en skadessituation.


Hvem kan oplysninger om dig videregives til

Vi opbevarer og overfører oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det betyder, at dine personlysninger kun videregives inden for rammerne af Lov om finansiel virksomhed og persondatalovgivningen, medmindre du har givet samtykke til videregivelse i videre omfang. Det betyder, at vi har adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, såfremt videregivelsen sker til rent administrative formål, og altså ikke er til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

For at kunne opfylde og administrere vores aftale med dig som kunde, er vi i nogle tilfælde nødt til at videregive nogle oplysninger, som er nødvendige for at identificere dig. Dette er bl.a. tilfældet, hvis du betaler en eller flere af dine forsikringer via Betalingsservice eller via øvrige betalingsmetoder, hvor det er nødvendigt at overføre/gemme dine oplysninger for at kunne gennemføre betalingen. Ved Betalingsservice er det f.eks. nødvendigt at videregive bl.a. registrerings- og kontonummer til Nets Danmarks A/S.

Det samme gør sig gældende, hvis du skal have udbetalt et beløb på din NemKonto – her videregiver vi oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Økonomistyrelsen. Dette sker for at identificere dig, så vi kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

Derudover videregiver vi oplysninger til offentlige myndigheder (f.eks. SKAT og Politiet) i det omfang, dette er foreskrevet i gældende lovgivning, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Det følger blandt andet af lovgivningen, at selskabet skal oplyse om udbetalte renter af forsikringserstatninger samt om udbetalte beløb for tabt arbejdsfortjeneste, ligesom vi videregiver oplysninger til SKATs motorregister, når du køber en motoransvarsforsikring.

Hvis du misligholder dine forpligtelser overfor os, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning, og der vil således også her blive videregivet oplysninger for at identificere dig.

Som forsikringskunde bliver du automatisk medlem af Foreningen NEM s.m.b.a. I den forbindelse kan der, til brug for valghandlinger og foreningsarbejde, ske videregivelse af almindelige oplysninger som navn og adresse.

Der kan desuden ske udveksling af relevante oplysninger med andre forsikringsselskaber, bl.a. for at behandle regressager, f.eks. hvis du har været impliceret i et sammenstød med en anden bil eller til andre samarbejdspartnere, der er involveret i behandlingen af din forsikringsaftale, f.eks. en ekstern taksator, assistance i relation til rejseforsikringer, vejhjælpsskader og/eller akuttelefon uden for åbningstid.

Ud over ovenstående videregivelse af oplysninger til selvstændig brug lader vi i nogle tilfælde leverandører og/eller samarbejdspartnere behandle persondata på vores vegne. Dette sker naturligvis kun under vores instruks og i henhold til gældende regler om databehandleraftaler, der sikrer, at data bliver beskyttet.

Kategorierne af modtagere vil her knytte sig primært til it-området, hvor der vil være tale om leverandører af softwareservices, drift af vores tjenester/systemer, it-support og lign., men derudover er der bl.a. også tale om vores forsikringsdistributører, der hjælper os med at formidle forsikringer.


Hvor opbevares dine oplysninger

Nogle af vores samarbejdspartnere og/eller leverandører, der behandler data på vores vegne, behandler dine oplysninger udenfor EU/EØS, i et såkaldt tredjeland. I disse tilfælde vil vi, for at beskytte dine oplysninger, sikre os, at tredjelandet, hvori data opbevares, overholder et af EU anerkendt og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Såfremt tredjelandet ikke overholder et anerkendt og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil vi kun tillade overførsel af data til databehandlere, som er underlagt forpligtelser, der svarer til beskyttelsesreglerne i EU – enten i form af standardbestemmelser/modelkontrakter eller certificeringsordning (Privacy Shield) der er godkendt af EU-Kommissionen.

Du kan finde mere om certificeringsordningen og se standardbestemmelserne på www.nemforsikring.dk


Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi opbevarer alene dine personoplysninger så længe, der er et sagligt, relevant og nødvendigt formål med opbevaringen/behandlingen heraf. Herefter sletter eller anonymiserer vi dine oplysninger.

Opbevaringen sker altså for at sikre, at vi kan behandle og vurdere din forsikringsaftale, herunder konstatere, om du (eller tredjemand) er berettiget til erstatning.

Hvornår vi sletter/anonymiserer dine oplysninger, afhænger af flere ting. Der vil løbende i kundeforholdets levetid og efterfølgende blive slettet oplysninger – både hvis forældelse i forhold til den specifikke skade og/eller forsikringsaftale er indtrådt, men også tidligere end dette, hvis oplysningerne er åbenlyst irrelevante.

Nogle mere specifikke frister har vi forsøgt at beskrive her:

Har du alene har været i kontakt med os, og f.eks. fået et tilbud, men aldrig accepteret dette/indgået en forsikringsaftale, vil dine oplysninger blive slettet 6 måneder efter tilbuddets udstedelse.

Hvis du derimod har/har haft en forsikringsaftale hos os, vil vi opbevare personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesfristerne. Hertil ligger vi et ½ år for at sikre en margin i tilfælde af uoverensstemmelse omkring en eventuel skadedato.

Det betyder, at tings- og ulykkesskader/-policer slettes efter 10½ år, mens forsikringer, hvortil der er knyttet en ansvarsforsikring, slettes efter 30½ år. Dette er begrundet i, at der i disse tilfælde kan være eller komme personskader, som har en lang absolut forældelsesfrist.

Hertil kommer dog, at der kan være en begrundet årsag til at forlænge slettefristen yderligere, f.eks. hvis der anlægges retssag inden for de ovenfor fastsatte frister. I et sådant tilfælde, vil der naturligvis ikke ske sletning, fordi brugen af oplysningerne fortsat er nødvendig.


Dine rettigheder, herunder til at få ændret eller slettet eventuelle urigtige oplysninger og/eller få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig

Du har efter Persondataforordningen som registreret en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. For kontaktoplysninger se ovenfor.

Indsigts, berigtigelse og supplering
Du har ret til at få oplyst/få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Mange af de oplysninger, vil du dog allerede kunne se i din selvbetjening.

Såfremt der er fejl i de oplysninger, vi behandler om dig, er du berettiget til at få disse urigtige oplysninger om dig selv rettet. Det er både i din og vores interesse at sikre, at vi altid har de rigtige oplysninger, f.eks. om din adresse.

Hvis du mener, der er fejl i oplysningerne, skal vi bede dig oplyse, hvilke oplysninger der lider af fejl og give os information om den korrekte oplysning.

Hvis du mener, at du ligger inde med oplysninger, som er væsentlige for vores behandling af de personoplysninger, som vi har indsamlet, er du berettiget til at få fuldstændiggjort de oplysninger, som vi behandler om dig.

Inden vi foretager rettelse eller supplering af dine oplysninger, undersøger vi forholdet nærmere og kan eventuelt i den forbindelse bede dig om at fremsende yderligere materiale til dokumentation for dine oplysninger og din identitet.

Sletning
Du er berettiget til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig, når disse ikke længere er nødvendige for at kunne opfylde de formål, som vi behandler oplysningerne til (se ovenfor for formål), og oplysningerne ikke længere kan tænkes at skulle anvendes i forbindelse med retskrav.

Inden vi foretager sletning af dine oplysninger, undersøger vi forholdet nærmere og kan eventuelt i den forbindelse bede dig om at fremsende yderligere materiale til dokumentation for din identitet.

Du kan ovenfor se nærmere om, hvornår vi, uanset om du har rettet henvendelse til os om dette, påtænker at slette personoplysninger om dig. Vi vil ofte ikke kunne slette oplysningerne om dig før disse frister, idet oplysningerne er nødvendige for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig og eventuelle modparter, offentlige myndigheder mv.

Hvis du ønsker, at vi skal slette oplysninger, som vi behandler om dig, skal vi bede dig kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne ovenfor.

Begrænsning af vores behandling
Såfremt du gør indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, ønsker dine oplysninger berigtiget eller slettet, undersøger vi som beskrevet forholdet nærmere.

I den periode, hvor vi vurderer din indsigelse eller dit ønske, er du berettiget til at kræve, at vi begrænser vores behandling af dine oplysninger, således at vi alene opbevarer disse, indtil din henvendelse er behandlet, eller anvender disse i forbindelse med retskrav.

Det ændrer dog ikke på, at vi fortsat opkræver præmie, da aftaleforholdet mellem dig og os fortsat består.

Inden vi eventuelt ophæver en sådan begrænsning af vores behandling, orienterer vi dig om dette.

Dataportabilitet
Du har ret til at modtage en elektronisk kopi af de personoplysninger, vi har modtaget direkte fra dig, hvis vi behandler disse oplysninger elektronisk.

Vi beslutter, hvilket format den elektroniske kopi af dine oplysninger er i, men der vil være tale om et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker det, vil vi, i det omfang det er muligt, imødekomme dit ønske om at stille oplysningerne til rådighed for en anden dataansvarlig.

Inden vi udleverer eller overfører dine personoplysninger, undersøger vi forholdet nærmere og kan eventuelt i den forbindelse bede dig om at fremsende yderligere materiale til dokumentation for din identitet.

Hvis du ønsker, at vi skal udlevere eller overføre dine oplysninger, skal vi bede dig kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger ovenfor.


Om retten til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid trække et eventuelt markedsføringssamtykke tilbage, hvilket vil medføre, at vi ikke længere fremsender markedsføringsmateriale til dig.

Hvis du har givet samtykke til andre ting, f.eks. indhentelse af helbredsoplysninger fra din læge og behandling heraf, er du ligeledes til enhver tid berettiget til at tilbagekalde et sådant samtykke ved at rette henvendelse til os.

Du skal dog være opmærksom på, at tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for os at udføre den nødvendige sagsbehandling, herunder udbetale erstatning til dig – og at vi derfor kan være nødt til at betragte din tilbagekaldelse som en opsigelse af din(e) forsikring(er).

En tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke – sagt med andre ord har din tilbagekaldelse kun betydning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger.

Samtidig skal du være klar over, at selskabet kan være berettiget til at opbevare og behandle (nogle af) dine personoplysninger fortsat, f.eks. for at forsvare et retskrav. En tilbagekaldelse af et eventuelt afgivet samtykke er altså ikke ensbetydende med, at vi sletter alle oplysninger om dig.

Vi kan i forbindelse med din tilbagekaldelse af samtykke eventuelt bede dig om at fremsende yderligere materiale til dokumentation for din identitet.

Hvis du ønsker at tilbage et samtykke, skal vi bede dig kontakte os. Se hvordan du kontakter os ovenfor.


Hvor har vi oplysningerne om dig fra

Som det delvist fremgår ovenfor, vil oplysningerne om dig stamme fra forskellige kilder. Nogle oplysninger indsamler vi således direkte fra dig, andre får vi – med dit samtykke – fra f.eks. tidligere forsikringsselskaber og din læge/sygehuset, samtidig med at vi også indhenter oplysninger fra diverse offentlige registre.


Om nødvendigheden af, at du afgiver oplysningerne

For at blive kunde hos os, er vi nødt til at kende din identitet og få forskellige oplysninger om de genstande, du ønsker at forsikre, f.eks. dit hus, din bil, dine medforsikrede osv. Såfremt du ikke ønsker at dele disse oplysninger med os, kan vi desværre ikke tilbyde dig en forsikringsaftale. På samme vis kan det i det løbende aftaleforhold få betydning for din forsikringsaftale herunder din ret til erstatning, hvis du ikke tillader vores behandling af visse oplysning, f.eks. i forbindelse med vurderingen af en skadesag.


Om automatiseret behandling af personoplysninger

Når vi beregner en pris på din(e) forsikring(er) beregnes din præmie på baggrund af en matematisk formel med regneregler, der indeholder forskellig vægtning af bl.a. din alder, din bopæl, din anciennitet mv. Disse parametre udtrykker således den risikoprofil, du udgør i forhold til forsikringen.

Du har ret til at kræve, at vi foretager en menneskelig vurdering af disse parametre og den beregnede præmie, ligesom du har ret til at komme med supplerende oplysninger. Vi vil i så fald undersøge forholdet nærmere men kan ikke garantere, at det vil ændre på præmien.

Vores retsgrundlag – altså den juridiske bestemmelse, der giver os lov til at anvende en automatisk vurdering er – er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a b


Hvordan kan du klage over vores behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til den danske tilsynsmyndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: 33 19 32 00

Vi foreslår dog, at du altid oplyser os om din eventuelle utilfredshed, inden du retter henvendelse til Datatilsynet.


Som beskrevet i vores oplysningsforpligtelse kan du læse mere om certificeringsordningen og se standardbestemmelserne her på hjemmesiden. Du finder standardbestemmelserne her og faktaarket om certificeringsordningen EU-US Privacy Shield her.

Du kan også læse mere på EU-Kommissionens hjemmeside www.ec.europa.eu


Nogle af vore samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, og som en service har vi, for dem der har ønsket det, offentliggjort deres retningslinjer for persondatabehandling her:

Navn: Gen Re
Web: www.genre.com
Link til oplysningsforpligtelsen her

Du vil også kunne finde retningslinjer for persondatabehandling på samarbejdspartnernes egne hjemmesider.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk