Ved at besøge nemforsikring.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her

Persondataloven bestemmer i § 28, at selskabet som dataansvarlig skal stille følgende oplysninger til rådighed for enhver om samtlige behandlinger, som udføres for vedkommende:

1. Navn og adresse på den dataansvarlige og dennes repræsentant.

Den dataansvarlige er: NEM Forsikring, Adelgade 92, 8660 Skanderborg.

2. Behandlingens betegnelse og formål:

Det overordnede formål med selskabets registreringer af oplysninger er at kunne udstede policer og behandle skader, samt overordnet at administrere selskabets kundeportefølje - herunder at anvende oplysningerne til statistiske formål for at forbedre tariffer og produkter.

I mindre omfang kan oplysningerne anvendes i markedsføringsøjemed, hvis selskabet skønner, at information om og tilbud om tegning af et nyt produkt skal videredistribueres til den samlede kundemasse eller dele heraf.

3. En beskrivelse af kategorierne af registrerede, og af de typer af oplysninger, der vedrører dem:

I selskabet registreres følgende kategorier af juridiske personer: kunder, medforsikrede, begunstigede, skadelidte, skadevoldere, panthavere og reparatører.

Fælles for de nævnte kategorier er, at selskabet registrerer oplysninger om cpr-/cvr-nummer navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved opkrævning af præmier samt ved udbetaling af erstatninger m.v.

Registrering af oplysninger af fortrolig karakter, herunder registrering af personlige og lægelige oplysninger, kan være påkrævet af hensyn til den sagsbehandling, der er nødvendig for at varetage kundens interesse. Dette gælder særligt ved behandling af sager, hvori indgår personskade. Registrering af oplysninger af denne art sker kun i et omfang, der er påkrævet for opgavens korrekte udførelse og kun mod kundens udtrykkelige og informerede samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, kunden måtte ønske det, men tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for selskabet at udføre den nødvendige sagsbehandling.

4. Modtagere, eller kategorier af modtagere, som oplysningerne overføres til:

Selskabet overfører og opbevarer oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For at kunne opfylde aftaler med kunder, primært om elektronisk (automatisk) betaling (PBS), videregiver selskabet de oplysninger om kunderne, som er nødvendige for at kunne identificere kunden og gennemføre betalingsaftalen, ligesom data i nogle tilfælde overføres til tredjemand til beregning af statistiske konsekvenser mv. Disse data slettes af tredjemand efter endt brug.

Endvidere videregiver selskabet oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, dette måtte være foreskrevet i den gældende lovgivning, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Det følger blandt andet af lovgivningen, at selskabet skal oplyse om udbetalte renter af forsikringserstatninger samt om udbetalte beløb for tabt arbejdsfortjeneste.

Som supplement til de anførte lovbefalede oplysninger skal vi meddele:

  • At du, med de begrænsninger, der ligger i persondataloven, har ret til at få oplyst hvilke oplysninger om dig vi behandler.
  • At du kan kræve fejlagtige oplysninger berigtiget, således at vi altid har de korrekte oplysninger om eksempelvis din adresse m.v. Dette er naturligvis også i vores interesse.
  • At du til enhver tid kan meddele os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os.

Afslutningsvis skal vi informere om at du, i tilfælde af utilfredshed med vores behandling af dine personoplysninger, kan klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk