Privat

Hurtig hjælp

Kommer du ud for en skade, som kræver øjeblikkelig indgriben uden for vores åbningstid, kan du altid ringe til en de døgnbemandede alarmcentraler herunder.


Bygnings- og løsøreskader

For de fleste typer skader på bygninger og løsøregenstande vil du kunne få hjælp ved at ringe til SSG, som råder over mandskab og kontakter, der vil kunne rykke ud omgående med hjælp til begrænsning af skaden.


Bygnings- og løsøreskader: SSG

Alarmcentral tlf.: 70 21 06 20

E-mail: mail@ssg.dk


Rejseforsikring

Skader som eksempelvis forsikringen bagage eller afbestilling kan du melde her

Kommer du til skade på rejsen er det alarmcentralen, som sikrer dig den bedst mulige assistance

Alarmcentralen er døgnbemandet med egne læger, sygeplejersker og øvrige specialister, så du kan få hurtig og kompetent rådgivning, så snart uheldet er ude.

Hvis du f.eks. kommer til skade på din ferie og har brug for en læge eller et hospital, så kontakter du blot Alarmcentralen, som herefter sørger for at kontakte lokal læge eller sygehus.


Alarmcentralen kontaktoplysninger:

Gouda Alarm tlf.: +45 33 15 60 60
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
E-mail: alarm@gouda.dk
Skader på biler og campingvogne

Hvis du har tegnet Autohjælp gennem NEM Forsikring til din bil, motorcykel eller campingvogn, kan du ringe til Dansk Autohjælp, som så vil hjælpe dig med autohjælp eller bugsering til nærmeste værksted.


Dette gælder både i Danmark og de øvrige lande i Europa.


Biler og campingvogne: Dansk Autohjælp

Alarmcentral tlf.: 70 10 80 90

Telefax: 70 10 80 93

E-mail: dah@dah.dk

Grundprincipper ved skade

Når skaden er sket, er der fire regler, som er vigtige at følge:


 1. Sørg for at begrænse skadens omfang.

 2. Sæt først reparationen i gang når du har fået grønt lys fra NEM Forsikring.

 3. Lad være med at fjerne eller smide beskadigede ting væk. Tag eventuelt nogle fotografier af skaden, hvis udbedring ikke kan vente til taksators besigtigelse.

 4. Lad være med at anerkende en eventuel erstatningspligt, men overlad dette til NEM Forsikring.


Skyldsspørgsmål og erstatningsansvar ved ansvarsskader (f.eks. ved biluheld) er komplekse områder, hvor du altid bør overlade til os at tage stilling til, hvorvidt du eller andre er ansvarlige for en given skade.


Lad derfor være med at give tilsagn eller påtage dig skyld over for skadelidte, da du herved blot risikerer selv at skulle betale erstatning, hvis skaden ikke er dækket af forsikringen.

Dokumentation

Når skaden er sket, må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne ting. Dette kan gøres ved, at du gemmer købsnotaer/kvitteringer for alle nyere ting. For langvarige forbrugsgoder bør disse gemmes i mindst 5 år.


Man kan også bruge fotografier som dokumentation.

Fotos er altid en god måde at dokumentere omfang af en skade - eller værdi; både af ting, som er blevet stjålet - eller eventuelt i forbindelse med stormskader, hvor vi ikke har mulighed for med kort varsel at besigtige skaden, inden reparation bliver påbegyndt.


Det er fx altid klogt at fotografere effekter som fx guld & sølv, malerier, ægte tæpper, våben, og andre særlige og værdifulde indbogenstande.


Ved cykeltyverier er der særlige krav til dokumentation. Her skal cyklens stelnummer altid oplyses, og cyklen skal være forsynet med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller af os. Låsebevis skal altid indsendes med skadesanmeldelsen til os. Alle cykeltyverier skal endvidere anmeldes til Politiet.

Vidner og vidneerklæringer

Når bilister bliver implicerede i et færdselsuheld, opstår der ofte senere problemer med placeringen af ansvaret for uheldet. I uheldsøjeblikket kan de involverede godt være enige med modparten om, hvem der har skylden. Ikke desto mindre sker det ofte, at en af parterne har ændret forklaring, når forsikringsselskaberne senere modtager skadeanmeldelserne.


Hvis begge parter fastholder deres modstridende forklaringer, vil skaden ofte blive afgjort med en ligedeling, hvilket vil sige 50% skyld til hver. Forsikringsselskaberne kan nemlig ikke vide, hvem af parterne, der taler sandt. En sådan afgørelse vil normalt medføre, at begge parter får bonustab på deres forsikring, som dermed bliver dyrere.


Det er altid en god idé at få noteret navn, adresse og telefonnummer på eventuelle vidner til uheldet. Vær dog opmærksom på, at vidner skal være uafhængige (uvildige).

Et uafhængigt vidne er en person, som ikke har været med som passager i nogen af bilerne, og som ikke kender nogen af de implicerede parter. Det kan for eksempel være en cyklist, en fodgænger eller en anden trafikant, der så uheldet, da det skete.


Aftaler om skyldfordeling på uheldstedet

Vi ser af og til, at en af de implicerede parter i et uheld beder den anden part skrive under på, at han eller hun påtager sig skylden for uheldet. Da man oftest er lettere chokeret og påvirket af omstændighederne umiddelbart efter en ulykke, må det frarådes, at man underskriver en sådan erklæring – eller at man får modparten til det.


En sådan erklæring om skyld eller skyldfordeling er heller ikke bindende for forsikringsselskaberne, når de skal fordele skylden bagefter. Forsikringsselskaberne lægger alene vægt på de gældende love og retsregler.


Dokumenter hændelserne, hvis det er muligt

Hvis ulykken skulle ske, og du bliver direkte indblandet i et uheld, er det bedste, du kan gøre, at formulere det nøjagtige hændelsesforløb sammen med de øvrige indblandede.

Denne forklaring forsyner I så med alle underskrifter fra de implicerede parter.


Du bør også sikre dig navn og adresse på eventuelle uafhængige vidner til uheldet, hvis de er villige til at udtale sig om forløb og omstændigheder. En sådan fælles forklaring kan hjælpe forsikringsselskaberne til at fordele ansvaret i henhold til de gældende retsregler bagefter.


Hvis du har mulighed for det, kan det være til stor hjælp at tage nogle billeder af bilernes placering, eventuelle bremsespor og omgivelserne på ulykkesstedet. Disse billeder kan også være med til at dokumentere og underbygge beskrivelsen af hændelsesforløbet.

Anmeldelse til Politiet

Ved visse typer af skader skal du anmelde skaden både til os - og til politiet.

Det gælder ved tyverier af biler/motorkøretøjer, cykler og andre tyverier, hvor den anslåede værdi af det stjålne overstiger 5.000 kr.


Du skal anmelde tyveriet til politiet, fordi det er dem, der foretager eftersøgningen af det stjålne.


Når du melder et tyveri, vil der ofte gå op til 30 dage, før vi kan udbetale erstatning.

Det er den periode, hvor politiet foretager efterforskning og eftersporing af det stjålne, så de får en rimelig mulighed for at opklare tyveriet.


Hvis politiet finder det stjålne, efter at vi har udbetalt erstatning, vil de stjålne genstande tilhøre os. Vi forsøger herefter at sælge sådanne “genfundne” genstande for at begrænse vores udgifter.


Hvis politiet derimod finder det stjålne, efter at vi har udbetalt erstatning, vil de stjålne genstande tilhøre os. Vi forsøger herefter at sælge sådanne “genfundne” genstande for at begrænse vores udgifter.


Det er vigtigt, at du melder et tyveri hurtigst muligt til politiet. Det giver politiet bedre mulighed for at opklare tyveriet og dermed forhåbentlig finde det stjålne.

Tilkaldelse af politi til færdselsuheld

Ved færdselsuheld, hvor der sker personskade, tilkaldes politiet under normale omstændigheder, og de laver efterfølgende en rapport over færdselsuheldet.


Når de har færdiggjort rapporten, tager politiet kontakt til forsikringsselskaberne for de implicerede i uheldet for at forsøge at få fastlagt en skyldfordeling mellem de indblandede bilister og disses forsikringsselskaber.


Ved færdselsuheld, hvor der ikke er sket personskade, vil politiet ikke nødvendigvis blive tilkaldt eller acceptere at sende en patrulje for at optage rapport.


Nogle gange kan det imidlertid være eneste mulighed for at få afklaret skyldsspørgsmålet i forbindelse med et færdselsuheld. Det gælder især, hvis der ikke er uafhængige vidner til begivenhederne i forbindelse med færdselsuheldet.

Bilskader

Bilskader kan være meget forskellige i størrelse og udgifter, men selv de mindre bilskader medfører ofte, at vi som forsikringsselskab bliver inddraget i behandlingen af skaden. Det skyldes, at selv små kasko-skader ofte er ganske dyre at reparere, og at man som kunde derfor ofte lader forsikringsselskabet betale for reparationen, hvis man har en kasko-forsikring.


De skader, hvor en person kommer til skade i forbindelse med et færdselsuheld, vil ofte medføre meget store erstatningsbeløb. Anerkendelse og regulering af ansvarsskader er derfor et job for specialister hos os.


Bilskader kan altså opdeles i to typer:


 • Ansvarsskader

 • Kaskoskader


Ansvarsskader

Ansvarsskader er skader, hvor du bliver pålagt det juridiske ansvar for de følger, din handling har forårsaget. Det gælder både de skader, som du selv er skyld i – altså hvor du har handlet ubetænksomt eller skødesløst - men også skader, hvor du egentlig ikke kan bebrejdes noget som helst.


Sådan hjælper vi ved personskade

Hvis der sker personskade i forbindelse med et færdselsuheld, hvor du er indblandet, vil du ofte blive pålagt et ansvar. Det betaler vi som dit ansvarsforsikringsselskab.


Når der er personskade i et færdselsuheld, vil politiet ofte blive tilkaldt og udarbejde en rapport ud fra de forklaringer og undersøgelser, som de noterer i forbindelse med færdselsuheldet.


Du skal snarest muligt anmelde skaden til os. Det er en god idé - hurtigst muligt efter uheldet - at skrive en forklaring og redegørelse af uheldet sådan som du oplevede det.


Det er også vigtigt, at du noterer eventuelle vidners navne og adresser, hvis det senere skulle blive nødvendigt at kontakte dem.


Når du har anmeldt skaden til os og angivet navn og adresse på eventuelle tilskadekomne personer, tager vi kontakt til dem og forestår den videre sagsbehandling og kontakt.


Det betyder meget, at du allerede ved anmeldelsen prøver at beskrive, hvor slemt de pågældende personer er kommet til skade. Så kan vi nemlig hurtigere give dem den bedst mulige hjælp.


Sådan ser vi på skader på bilen

Heldigvis er det ofte kun ting, der tager skade ved færdselsuheld og så drejer det sig om udgangspunkt om ”fordeling af skylden” for skaderne. For modsat af personskader tages der hensyn til, om den anden part selv er medansvarlig for skadens opståen.


Hvis du altså bakker ind i en holdende bil på en parkeringsplads, vil din ansvarsforsikring skulle betale hele skaden på modpartens bil.


Hvis din og modpartens biler imidlertid bakkede på samme tid, vil der ofte ske en ligedeling af ansvaret, da begge parter er skyld i skadernes opståen. I denne situation vil vi derfor som dit ansvarsforsikringsselskab betale halvdelen af reparationsudgifterne på modpartens bil.


Hvis du har en kasko-forsikring, vil vi betale skaderne på din bil – og derefter hente halvdelen af reparationsudgiften hos modparten. Du vil også kun blive opkrævet halv selvrisiko.


Skader på biler betyder ofte, at der senere opstår uenighed omkring hændelsesforløbet.

Sørg derfor at få dig navn og adresse på mulige uafhængige vidner for at undgå lange diskussioner om eventuelle uenigheder med modparten.


Du anmelder herefter skaden til os, samtidig med at du oplyser modpartens navn og adresse samt registreringsnummeret på hans eller hendes bil. Så tager vi os af forhandlingerne med modparten og dennes forsikringsselskab.


Kaskoskader

Har du tegnet en kaskoforsikring, vil du få erstattet de fleste skader på din egen bil.


Hvis du selv er skyld i skaden – for eksempel en ulykke, hvor du kører i grøften – er erstatningen alene et spørgsmål mellem dig og os. Hvis der derimod er indblandet andre biler i uheldet, skal der oftest ske en vurdering af skylden for uheldet.


Hvis du selv er helt eller delvis skyldig i uheldets opståen, betaler vi for dit ansvar over ansvarsforsikringen – og for skaderne på din bil over din kaskoforsikring.


Hvis modparten derimod er helt eller delvis skyldig i uheldets opståen, betaler vi i første omgang skaderne på din bil over din kaskoforsikring – og kræver derefter modpartens ansvarsforsikring for de reparationsudgifter, der har været på din bil.


Bilens skader vurderes af en taksator

Før din bil kan blive repareret efter en skade, skal den besigtiges af taksator.


Du aftaler med værkstedet, at de skal tilkalde en taksator, som så kommer forbi værkstedet for at vurdere omfanget af bilens skader. Det kaldes ”at taksere”.


Når taksator har takseret skaden, aftaler han med værkstedet, hvilke reservedele der skal skiftes og det nødvendige antal timer til reparation og maling.


Alt dette skriver taksatoren ned i en rapport, som han sender til os.


Ved totalskader er det også taksatoren, der vurderer bilens handelsværdi på skadetidspunktet sammen med dig og dermed fastsætter erstatningen for bilen.


Vi gør bonustabet op, så du selv kan bestemme

Når en skade har medført udgifter for os, vil det ofte betyde, at du rykker to bonustrin tilbage. Derfor vil din forsikring blive dyrere de kommende to år, indtil du igen er tilbage på samme bonustrin. Det forudsætter naturligvis, at du ikke får nye skader i perioden.


Ved små skader vil det være til din fordel selv at betale skaden. På den måde belaster du ikke forsikringen – og præmien bliver ikke forhøjet.


Du har altid ret til selv at betale skaden – også selv om vi har behandlet den i første omgang.


Vi sender en opgørelse over omkostningen ved mistet bonus og selvrisiko i forbindelse med skadens afslutning – og du kan blot vente med at tage stilling til betaling, indtil du har det endelige overblik over skadens omkostninger.


Når du har modtaget brevet med beregning af bonustabet, skal du blot senest 14 dage efter give besked, om du selv ønsker at betale skaden eller overlader det til os.


Visse bilforsikringer er tegnet med “Fast præmie” og på disse typer af bilforsikringer rykker man ikke ned i bonus – selv om man har en skade.

Stenslag og rudeskift

Hjemme hos dig, eller på din arbejdsplads?

Hos Dansk Bilglas ved de hvor dyrebar din tid er. Derfor kommer de altid gerne ud til dig. Dansk Bilglas kommer helt fra Skagen til Gedser – over alt på fastlandet og til alle brofaste øer. Om der er tale reparation af stenslag, eller udskiftning af bilrude betyder ikke noget, takket været deres 2-komponente rudelim kan de skifte ruder ude året rundt, uanset temperatur og vejrlig.

Bestil tid nu!

Hvordan håndterer I min forsikringssag?

Hvis der er tale om en NEM-forsikringssag klarer Dansk Bilglas alt papirarbejdet. Vi har et tæt samarbejde, hvilket betyder at Dansk Bilglas håndterer hele processen fra start til slut. Har du en selvrisiko vil du modtage en opkrævning fra os umiddelbart efter Dansk Bilglas har udskiftet din bilrude. Er du i tvivl omkring hvordan du er dækket anbefaler vi altid at du kontakter dit forsikringsselskab direkte.


Jeg vil gerne have min bil på værksted

Foretrækker du at aflevere din bil på et værksted, fremfor at Dansk Bilglas kommer du til dig? Ikke noget problem - Dansk Bilglas har over 30 afdelinger fordelt over hele Danmark. Hvis din siderude, eller bagrude er gået i stykker kan Dansk Bilglas også altid assistere med at afdække skaden indtil den kan udbedres, kør blot omkring din nærmeste afdeling, så står de klar til at hjælpe.

Find Lokal afdeling!

Stormskader

Efter stormen – forebyg yderligere skader:


 • Ituslåede vinduer skal hurtigst dækkes med træplader, plastik eller andet, der kan holde regn og vind ude.

 • Huller i taget skal hurtigst muligt lukkes.

 • Er der udsigt til nedbør, skal du flytte de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik – også tæpper og trægulve.

 • Få om muligt fat i en håndværker, hvis du ikke selv kan klare afdækning og nødreparation.

 • Vi betaler de rimelige og nødvendige udgifter, der har været til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.

 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.

 • Check din fryser, hvis der har været strømsvigt. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren.

 • Tag fotografier eller videofilm af det, der er ødelagt.

 • Smid ikke beskadigede genstande væk, før vi har set det – eller aftalt nærmere med dig.

 • Hvis skaden er så alvorlig, at du ikke kan blive boende i huset, betaler vi for genhusning eller anden form for midlertidig indlogering. Ring til os og aftal nærmere!


Hvis du passer hus for en ven skal du på samme måde sørge for afdækning af tage og vinduer, tømme kældre for vand, tjekke fryser osv.


Hvis du har et sommerhus, bør du snarest muligt besigtige sommerhuset for eventuelle skader på samme måde som dit helårshus, samt iværksætte eventuelle afdækninger og nødreparationer.


Når eventuelle nødreparationer er iværksat, skal du snarest anmelde skaden til os – og aftale det videre forløb.

Naturskader

Begrebet naturskader dækker over stormflods-, stormfalds- og visse tørkeskader.

Der opkræves en naturskadeafgift på brandforsikringer for bygnin­ger og for indboforsikringen, og afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader dækket af ordningen.

Det er dit eget forsikringsselskab, der hjælper dig ved naturskader.

Forsikringsselskaberne hjælper det offentlige og sikrer hurtig sagsbehandling.

Link til Naturskaderådets hjemmeside, hvor du kan læse mere om omfattede skader og ordningen: www.naturskade.dk

Hvis det brænder

Hvis du ser, at branden tager fat, kan du ofte nå at slukke ilden, før den breder sig.


Prøv først at få det, der brænder ud af huset – eller bare væk fra andre ting, der kan brænde.


Brændende fedt, friturefedt eller andre væsker må du aldrig slukke med vand. Kvæl ilden med et grydelåg, tæppe eller lignende.


Flyt aldrig en gryde eller beholder med brændende væske – læg låg på og sluk for varmen.


Du må heller aldrig sprøjte vand på brændende elektriske apparater, før strømmen er afbrudt.


Kan du se, at ilden er ved at tage magten fra dig, skal du forlade rummet og lukke døre og vinduer bag dig. Så forsinker du branden i at udvikle sig.


Når du kommer helt uden for din hoveddør, skal du også lukke den efter dig, men lås den ikke! Brandvæsenet kan få brug for at komme ind.


Alarm 112

Bring alt hvad der er muligt i sikkerhed for røg og flammer udenfor - og tilkald brandvæsenet på telefon 112.


Når alarmcentralen svarer, skal du oplyse HVEM, HVAD og HVOR.


 • Hvem ringer fra hvilket telefonnummer?

 • Hvad der er sket?

 • Hvor mange er kommet til skade?

 • Hvor brænder det?

Oversvømmelse og vandskader

Voldsomt skybrud

Bygnings-kasko-forsikringen og din indbo-/familieforsikring dækker skader efter oversvømmelse på grund af voldsomt skybrud.


Står der f. eks. vand i kælderen efter et skybrud, kan du få hjælp fra et skadeservicefirma, som opstiller affugtere og sørger for, at vandet bliver pumpet ud af huset igen.


Ofte har også indbo som f.eks. møbler og tæpper taget skade - og det skal rengøres og renses, hvis det er muligt.


Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os: Hvis det er uden for vores normale kontortid kontakter du alarmcentralen, som så vil sørge for, at der kommer hjælp.


Skader efter voldsomt tøbrud

Samme forsikringstyper dækker også skader efter kraftigt tøbrud, hvor temperaturen inden for kort tid stiger voldsomt. Den kraftige nedsmeltning af sne og is kan nemlig betyde, at afløbssystemet ikke kan klare afledningen af smeltevandet. Også her skal der foretages en udtørring og affugtning af bygninger, og indboet skal om muligt renses og tørres.


Sådan anmelder du skaderne

Du må gerne ringe til os at anmelde din skade. I forbindelse med uvejr er der imidlertid mange andre, der forsøger at komme igennem på telefonen, så du kan med fordel anmelde skaden direkte over internettet. Så behandler vi den så hurtigt som muligt og tager eventuelt kontakt til dig.


Smid ikke beskadigede genstande ud, før taksator har set dem eller din erstatningssag er afsluttet. Fotografer eventuelt skaderne.


Hvis du ønsker det, kan vi oprette en skade-infogruppe, hvor du kan uploade digitale billeder af skaderne og eventuelle overslag eller tilbud fra håndværkere. På den måde kan vi som regel behandle skaden direkte over internettet.


Skader undtaget fra forsikringsdækning

Dine bygnings- og løsøreforsikringer dækker ikke alle typer af vandskader som følge af nedbør.


Regn, der trænger ind gennem små utætheder i taget, er ikke dækket.

Det gælder også, når vandet trænger gennem taget i kraftig blæst eller storm (slagregn), og taget i øvrigt er ubeskadiget af stormen.


Om vinteren er fygesne (sne der trænger igennem små utætheder i taget) på samme måde undtaget forsikringsdækningen. Det er derfor vigtigt, at du kigger op på dit loftsrum efter en snestorm – så du kan få fygesneen fjernet, inden den tør og forårsager vandskade på bygningen og dit løsøre.

Erhverv

Grundprincipper ved skade

Når skaden er sket, er der fire regler, som er vigtige at følge:


 1. Sørg for at begrænse skadens omfang.

 2. Sæt først reparationen i gang når du har fået grønt lys fra NEM Forsikring.

 3. Lad være med at fjerne eller smide beskadigede ting væk. Tag eventuelt nogle fotografier af skaden, hvis udbedring ikke kan vente til taksators besigtigelse.

 4. Lad være med at anerkende en eventuel erstatningspligt, men overlad dette til NEM Forsikring.


Skyldsspørgsmål og erstatningsansvar ved ansvarsskader (f.eks. ved biluheld) er komplekse områder, hvor du altid bør overlade til os at tage stilling til, hvorvidt du eller andre er ansvarlige for en given skade.


Lad derfor være med at give tilsagn eller påtage dig skyld over for skadelidte, da du herved blot risikerer selv at skulle betale erstatning, hvis skaden ikke er dækket af forsikringen.

Dokumentation

Når skaden er sket, må du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne ting. Dette kan gøres ved, at du gemmer købsnotaer/kvitteringer for alle nyere ting. For langvarige forbrugsgoder bør disse gemmes i mindst 5 år.


Man kan også bruge fotografier som dokumentation.

Fotos er altid en god måde at dokumentere omfang af en skade - eller værdi; både af ting, som er blevet stjålet - eller eventuelt i forbindelse med stormskader, hvor vi ikke har mulighed for med kort varsel at besigtige skaden, inden reparation bliver påbegyndt.


Det er fx altid klogt at fotografere effekter som fx guld & sølv, malerier, ægte tæpper, våben, og andre særlige og værdifulde indbogenstande.


Ved cykeltyverier er der særlige krav til dokumentation. Her skal cyklens stelnummer altid oplyses, og cyklen skal være forsynet med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller af os. Låsebevis skal altid indsendes med skadesanmeldelsen til os. Alle cykeltyverier skal endvidere anmeldes til Politiet.

Vidner og vidneerklæringer

Når bilister bliver implicerede i et færdselsuheld, opstår der ofte senere problemer med placeringen af ansvaret for uheldet. I uheldsøjeblikket kan de involverede godt være enige med modparten om, hvem der har skylden. Ikke desto mindre sker det ofte, at en af parterne har ændret forklaring, når forsikringsselskaberne senere modtager skadeanmeldelserne.


Hvis begge parter fastholder deres modstridende forklaringer, vil skaden ofte blive afgjort med en ligedeling, hvilket vil sige 50% skyld til hver. Forsikringsselskaberne kan nemlig ikke vide, hvem af parterne, der taler sandt. En sådan afgørelse vil normalt medføre, at begge parter får bonustab på deres forsikring, som dermed bliver dyrere.


Det er altid en god idé at få noteret navn, adresse og telefonnummer på eventuelle vidner til uheldet. Vær dog opmærksom på, at vidner skal være uafhængige (uvildige).

Et uafhængigt vidne er en person, som ikke har været med som passager i nogen af bilerne, og som ikke kender nogen af de implicerede parter. Det kan for eksempel være en cyklist, en fodgænger eller en anden trafikant, der så uheldet, da det skete.


Aftaler om skyldfordeling på uheldstedet

Vi ser af og til, at en af de implicerede parter i et uheld beder den anden part skrive under på, at han eller hun påtager sig skylden for uheldet. Da man oftest er lettere chokeret og påvirket af omstændighederne umiddelbart efter en ulykke, må det frarådes, at man underskriver en sådan erklæring – eller at man får modparten til det.


En sådan erklæring om skyld eller skyldfordeling er heller ikke bindende for forsikringsselskaberne, når de skal fordele skylden bagefter. Forsikringsselskaberne lægger alene vægt på de gældende love og retsregler.


Dokumenter hændelserne, hvis det er muligt

Hvis ulykken skulle ske, og du bliver direkte indblandet i et uheld, er det bedste, du kan gøre, at formulere det nøjagtige hændelsesforløb sammen med de øvrige indblandede.

Denne forklaring forsyner I så med alle underskrifter fra de implicerede parter.


Du bør også sikre dig navn og adresse på eventuelle uafhængige vidner til uheldet, hvis de er villige til at udtale sig om forløb og omstændigheder. En sådan fælles forklaring kan hjælpe forsikringsselskaberne til at fordele ansvaret i henhold til de gældende retsregler bagefter.


Hvis du har mulighed for det, kan det være til stor hjælp at tage nogle billeder af bilernes placering, eventuelle bremsespor og omgivelserne på ulykkesstedet. Disse billeder kan også være med til at dokumentere og underbygge beskrivelsen af hændelsesforløbet.

Anmeldelse til Politiet

Ved visse typer af skader skal du anmelde skaden både til os - og til politiet.

Det gælder ved tyverier af biler/motorkøretøjer, cykler og andre tyverier, hvor den anslåede værdi af det stjålne overstiger 5.000 kr.


Du skal anmelde tyveriet til politiet, fordi det er dem, der foretager eftersøgningen af det stjålne.


Når du melder et tyveri, vil der ofte gå op til 30 dage, før vi kan udbetale erstatning.

Det er den periode, hvor politiet foretager efterforskning og eftersporing af det stjålne, så de får en rimelig mulighed for at opklare tyveriet.


Hvis politiet finder det stjålne, efter at vi har udbetalt erstatning, vil de stjålne genstande tilhøre os. Vi forsøger herefter at sælge sådanne “genfundne” genstande for at begrænse vores udgifter.


Hvis politiet derimod finder det stjålne, efter at vi har udbetalt erstatning, vil de stjålne genstande tilhøre os. Vi forsøger herefter at sælge sådanne “genfundne” genstande for at begrænse vores udgifter.


Det er vigtigt, at du melder et tyveri hurtigst muligt til politiet. Det giver politiet bedre mulighed for at opklare tyveriet og dermed forhåbentlig finde det stjålne.

Tilkaldelse af politi til færdselsuheld

Ved færdselsuheld, hvor der sker personskade, tilkaldes politiet under normale omstændigheder, og de laver efterfølgende en rapport over færdselsuheldet.


Når de har færdiggjort rapporten, tager politiet kontakt til forsikringsselskaberne for de implicerede i uheldet for at forsøge at få fastlagt en skyldfordeling mellem de indblandede bilister og disses forsikringsselskaber.


Ved færdselsuheld, hvor der ikke er sket personskade, vil politiet ikke nødvendigvis blive tilkaldt eller acceptere at sende en patrulje for at optage rapport.


Nogle gange kan det imidlertid være eneste mulighed for at få afklaret skyldsspørgsmålet i forbindelse med et færdselsuheld. Det gælder især, hvis der ikke er uafhængige vidner til begivenhederne i forbindelse med færdselsuheldet.

Bilskader

Bilskader kan være meget forskellige i størrelse og udgifter, men selv de mindre bilskader medfører ofte, at vi som forsikringsselskab bliver inddraget i behandlingen af skaden. Det skyldes, at selv små kasko-skader ofte er ganske dyre at reparere, og at man som kunde derfor ofte lader forsikringsselskabet betale for reparationen, hvis man har en kasko-forsikring.


De skader, hvor en person kommer til skade i forbindelse med et færdselsuheld, vil ofte medføre meget store erstatningsbeløb. Anerkendelse og regulering af ansvarsskader er derfor et job for specialister hos os.


Bilskader kan altså opdeles i to typer:


 • Ansvarsskader

 • Kaskoskader


Ansvarsskader

Ansvarsskader er skader, hvor du bliver pålagt det juridiske ansvar for de følger, din handling har forårsaget. Det gælder både de skader, som du selv er skyld i – altså hvor du har handlet ubetænksomt eller skødesløst - men også skader, hvor du egentlig ikke kan bebrejdes noget som helst.


Sådan hjælper vi ved personskade

Hvis der sker personskade i forbindelse med et færdselsuheld, hvor du er indblandet, vil du ofte blive pålagt et ansvar. Det betaler vi som dit ansvarsforsikringsselskab.


Når der er personskade i et færdselsuheld, vil politiet ofte blive tilkaldt og udarbejde en rapport ud fra de forklaringer og undersøgelser, som de noterer i forbindelse med færdselsuheldet.


Du skal snarest muligt anmelde skaden til os. Det er en god idé - hurtigst muligt efter uheldet - at skrive en forklaring og redegørelse af uheldet sådan som du oplevede det.


Det er også vigtigt, at du noterer eventuelle vidners navne og adresser, hvis det senere skulle blive nødvendigt at kontakte dem.


Når du har anmeldt skaden til os og angivet navn og adresse på eventuelle tilskadekomne personer, tager vi kontakt til dem og forestår den videre sagsbehandling og kontakt.


Det betyder meget, at du allerede ved anmeldelsen prøver at beskrive, hvor slemt de pågældende personer er kommet til skade. Så kan vi nemlig hurtigere give dem den bedst mulige hjælp.


Sådan ser vi på skader på bilen

Heldigvis er det ofte kun ting, der tager skade ved færdselsuheld og så drejer det sig om udgangspunkt om ”fordeling af skylden” for skaderne. For modsat af personskader tages der hensyn til, om den anden part selv er medansvarlig for skadens opståen.


Hvis du altså bakker ind i en holdende bil på en parkeringsplads, vil din ansvarsforsikring skulle betale hele skaden på modpartens bil.


Hvis din og modpartens biler imidlertid bakkede på samme tid, vil der ofte ske en ligedeling af ansvaret, da begge parter er skyld i skadernes opståen. I denne situation vil vi derfor som dit ansvarsforsikringsselskab betale halvdelen af reparationsudgifterne på modpartens bil.


Hvis du har en kasko-forsikring, vil vi betale skaderne på din bil – og derefter hente halvdelen af reparationsudgiften hos modparten. Du vil også kun blive opkrævet halv selvrisiko.


Skader på biler betyder ofte, at der senere opstår uenighed omkring hændelsesforløbet.

Sørg derfor at få dig navn og adresse på mulige uafhængige vidner for at undgå lange diskussioner om eventuelle uenigheder med modparten.


Du anmelder herefter skaden til os, samtidig med at du oplyser modpartens navn og adresse samt registreringsnummeret på hans eller hendes bil. Så tager vi os af forhandlingerne med modparten og dennes forsikringsselskab.


Kaskoskader

Har du tegnet en kaskoforsikring, vil du få erstattet de fleste skader på din egen bil.


Hvis du selv er skyld i skaden – for eksempel en ulykke, hvor du kører i grøften – er erstatningen alene et spørgsmål mellem dig og os. Hvis der derimod er indblandet andre biler i uheldet, skal der oftest ske en vurdering af skylden for uheldet.


Hvis du selv er helt eller delvis skyldig i uheldets opståen, betaler vi for dit ansvar over ansvarsforsikringen – og for skaderne på din bil over din kaskoforsikring.


Hvis modparten derimod er helt eller delvis skyldig i uheldets opståen, betaler vi i første omgang skaderne på din bil over din kaskoforsikring – og kræver derefter modpartens ansvarsforsikring for de reparationsudgifter, der har været på din bil.


Bilens skader vurderes af en taksator

Før din bil kan blive repareret efter en skade, skal den besigtiges af taksator.


Du aftaler med værkstedet, at de skal tilkalde en taksator, som så kommer forbi værkstedet for at vurdere omfanget af bilens skader. Det kaldes ”at taksere”.


Når taksator har takseret skaden, aftaler han med værkstedet, hvilke reservedele der skal skiftes og det nødvendige antal timer til reparation og maling.


Alt dette skriver taksatoren ned i en rapport, som han sender til os.


Ved totalskader er det også taksatoren, der vurderer bilens handelsværdi på skadetidspunktet sammen med dig og dermed fastsætter erstatningen for bilen.


NEM Forsikring bruger altid taksatorer fra “Taksatorringen”.


Vi gør bonustabet op, så du selv kan bestemme

Når en skade har medført udgifter for os, vil det ofte betyde, at du rykker to bonustrin tilbage. Derfor vil din forsikring blive dyrere de kommende to år, indtil du igen er tilbage på samme bonustrin. Det forudsætter naturligvis, at du ikke får nye skader i perioden.


Ved små skader vil det være til din fordel selv at betale skaden. På den måde belaster du ikke forsikringen – og præmien bliver ikke forhøjet.


Du har altid ret til selv at betale skaden – også selv om vi har behandlet den i første omgang.


Vi sender en opgørelse over omkostningen ved mistet bonus og selvrisiko i forbindelse med skadens afslutning – og du kan blot vente med at tage stilling til betaling, indtil du har det endelige overblik over skadens omkostninger.


Når du har modtaget brevet med beregning af bonustabet, skal du blot senest 14 dage efter give besked, om du selv ønsker at betale skaden eller overlader det til os.


Visse bilforsikringer er tegnet med “Fast præmie” og på disse typer af bilforsikringer rykker man ikke ned i bonus – selv om man har en skade.

Stenslag og rudeskift

Langt de fleste stenslag i frontruden på din bil vil kunne repareres i stedet for at udskifte hele ruden.


Faktisk kan 8 ud af 10 stenslag repareres - også selv om de sidder i synsfeltet - der må blot ikke være slået hul igennem glasset ved stenslaget.


Gratis reparation af stenslag

Har du kaskoforsikring på din bilforsikring tilbyder vi dig gennem det landsdækkende firma Carglass gratis reparation, hvis din bil får et stenslag, som kan repareres.


Carglass holder åbent 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, hele året og kan hjælpe dig i det meste af Europa. Du vælger samtidig selv om de skal reparere stenslaget mens du er hjemme, mens du er på arbejde, eller et helt tredje sted.


Reparation først

Carglass' motto "Reparation først" betyder kort og godt, at Carglass altid forsøger at reparere ruden, hvis det er muligt. En forudsætning for at reparere ruden er, at stenslaget er tørt, når det skal repareres. Et tørt og rent stenslag er endvidere afgørende for kvaliteten af reparationen, idet det bedste resultat opnås ved at sikre stenslaget straks.


Sådan øger du chancen for at redde ruden:


 • Hold stenslaget tørt ved at påsætte klart tape eller en mærkat straks efter, at du har fået stenslaget

 • Hvis stenslaget er blevet vådt, skal bilen stå en hel dag i tørvejr og derefter sikres med tape eller mærkat

 • Du kan tørre stenslaget ved at køre 15-20 km i tørt vejr - og derefter sikre stenslaget med tape eller mærkat

 • Brug aldrig hårtørrer eller lignende for at tørre stenslaget - det kan medføre, at stenslaget "løber" og bliver til en lang revne


Er stenslaget blevet vådt eller fugtigt - eller har du kørt med det i længere tid - kan det dog ofte stadig repareres. Længere tids kørsel med et ubeskyttet stenslag vil dog medføre, at reparationen ikke bliver optimal.

Stormskader

Efter stormen – forebyg yderligere skader:


 • Ituslåede vinduer skal hurtigst dækkes med træplader, plastik eller andet, der kan holde regn og vind ude.

 • Huller i taget skal hurtigst muligt lukkes.

 • Er der udsigt til nedbør, skal du flytte de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik – også tæpper og trægulve.

 • Få om muligt fat i en håndværker, hvis du ikke selv kan klare afdækning og nødreparation.

 • Vi betaler de rimelige og nødvendige udgifter, der har været til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.

 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation.

 • Check din fryser, hvis der har været strømsvigt. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren.

 • Tag fotografier eller videofilm af det, der er ødelagt.

 • Smid ikke beskadigede genstande væk, før vi har set det – eller aftalt nærmere med dig.

 • Hvis skaden er så alvorlig, at du ikke kan blive boende i huset, betaler vi for genhusning eller anden form for midlertidig indlogering. Ring til os og aftal nærmere!


Hvis du passer hus for en ven skal du på samme måde sørge for afdækning af tage og vinduer, tømme kældre for vand, tjekke fryser osv.


Hvis du har et sommerhus, bør du snarest muligt besigtige sommerhuset for eventuelle skader på samme måde som dit helårshus, samt iværksætte eventuelle afdækninger og nødreparationer./p>

Når eventuelle nødreparationer er iværksat, skal du snarest anmelde skaden til os – og aftale det videre forløb.

Hvis det brænder

Hvis du ser, at branden tager fat, kan du ofte nå at slukke ilden, før den breder sig.


Prøv først at få det, der brænder ud af huset – eller bare væk fra andre ting, der kan brænde.


Brændende fedt, friturefedt eller andre væsker må du aldrig slukke med vand. Kvæl ilden med et grydelåg, tæppe eller lignende.


Flyt aldrig en gryde eller beholder med brændende væske – læg låg på og sluk for varmen.


Du må heller aldrig sprøjte vand på brændende elektriske apparater, før strømmen er afbrudt.


Kan du se, at ilden er ved at tage magten fra dig, skal du forlade rummet og lukke døre og vinduer bag dig. Så forsinker du branden i at udvikle sig.


Når du kommer helt uden for din hoveddør, skal du også lukke den efter dig, men lås den ikke! Brandvæsenet kan få brug for at komme ind.


Alarm 112

Bring alt hvad der er muligt i sikkerhed for røg og flammer udenfor - og tilkald brandvæsenet på telefon 112.


Når alarmcentralen svarer, skal du oplyse HVEM, HVAD og HVOR.


 • Hvem ringer fra hvilket telefonnummer?

 • Hvad der er sket?

 • Hvor mange er kommet til skade?

 • Hvor brænder det?

Oversvømmelse og vandskader

Voldsomt skybrud

Bygnings-kasko-forsikringen og din indbo-/familieforsikring dækker skader efter oversvømmelse på grund af voldsomt skybrud.


Står der f. eks. vand i kælderen efter et skybrud, kan du få hjælp fra et skadeservicefirma, som opstiller affugtere og sørger for, at vandet bliver pumpet ud af huset igen.


Ofte har også indbo som f.eks. møbler og tæpper taget skade - og det skal rengøres og renses, hvis det er muligt.


Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os: Hvis det er uden for vores normale kontortid kontakter du alarmcentralen, som så vil sørge for, at der kommer hjælp.


Skader efter voldsomt tøbrud

Samme forsikringstyper dækker også skader efter kraftigt tøbrud, hvor temperaturen inden for kort tid stiger voldsomt. Den kraftige nedsmeltning af sne og is kan nemlig betyde, at afløbssystemet ikke kan klare afledningen af smeltevandet. Også her skal der foretages en udtørring og affugtning af bygninger, og indboet skal om muligt renses og tørres.


Sådan anmelder du skaderne

Du må gerne ringe til os at anmelde din skade. I forbindelse med uvejr er der imidlertid mange andre, der forsøger at komme igennem på telefonen, så du kan med fordel anmelde skaden direkte over internettet. Så behandler vi den så hurtigt som muligt og tager eventuelt kontakt til dig.


Smid ikke beskadigede genstande ud, før taksator har set dem eller din erstatningssag er afsluttet. Fotografer eventuelt skaderne.


Hvis du ønsker det, kan vi oprette en skade-infogruppe, hvor du kan uploade digitale billeder af skaderne og eventuelle overslag eller tilbud fra håndværkere. På den måde kan vi som regel behandle skaden direkte over internettet.


Skader undtaget fra forsikringsdækning

Dine bygnings- og løsøreforsikringer dækker ikke alle typer af vandskader som følge af nedbør.


Regn, der trænger ind gennem små utætheder i taget, er ikke dækket.

Det gælder også, når vandet trænger gennem taget i kraftig blæst eller storm (slagregn), og taget i øvrigt er ubeskadiget af stormen.


Om vinteren er fygesne (sne der trænger igennem små utætheder i taget) på samme måde undtaget forsikringsdækningen. Det er derfor vigtigt, at du kigger op på dit loftsrum efter en snestorm – så du kan få fygesneen fjernet, inden den tør og forårsager vandskade på bygningen og dit løsøre.

Kontakt kundeservice


Vi står altid klar til at hjælpe dig hvis du har spørgsmål.

70 77 77 77
mail@nemforsikring.dk