Gebyrer 2023

Forsikringsselskaberne er pålagt en række lovbestemte gebyrer, som de skal opkræve på vegne af staten. Herudover er der i branchen en række gebyrer, som er forbundet med en forsikring.

Lovbestemte gebyrer

Miljøbidrag:

Miljøbidrag opkræves på motorkøretøjsforsikringer. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse, der bliver betalt til ejeren af en bil, når bilen bliver afleveret til ophugning eller skrotning.

Miljøbidraget udgør 84 kr. pr. motorkøretøjsforsikring pr. år.

Naturskadeafgift:

Naturskadeafgiften er betegnelsen for det, vi før kaldte stormflods- og stormfaldsgiften. Afgiften opkræves på brandforsikringer for bygnin­ger og for indboforsikringen. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod, ligesom puljen med virkning fra 1.7.2022 udvides til også at yde erstatning for visse tørkeskader. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove.

Naturskadeafgiften udgør 40 kr. pr. forsikring for bygning og indbo pr. år.

Statsafgift:

Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkøretøjer, dvs. på bil-, motorcykel-, EU knallert og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til SKAT via din forsikring hos os. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Statsafgift kan sammenlignes med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Statsafgiften er 42,9% af forsikringspræmien for din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådsforsikring. Denne udgør 1% af forsikringssummen for båden.

Skadesforsikringsafgift:

Skadeforsikringsafgiften opkræves i henhold til skadeforsikringsafgiftsloven og opkræves løbende sammen med præmien. Afgiften udgør 1,1 % af præmien.

Der skal ikke betales skadesforsikringsafgift for følgende typer af policer/dækninger:

  • Arbejdsskadeforsikringer, både lovpligtige og frivillige
  • Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven
  • Sø, transport- og luftfartsforsikringen, herunder bådforsikring

Garantifond:

For nedenstående policer, bliver der opkrævet et årligt gebyr på 40 kr. til Garantifonden. Gebyret opkræves på følgende forsikringstyper:

  • Bilforsikringer og motorcykelforsikringer
  • Indbo-, Ung Indbo- og landboforsikringer
  • Husforsikringer
  • Ejerskifteforsikringer
  • Byggeskadeforsikringer

For arbejdsulykkesforsikringer opkræves et årligt gebyr på 30 kr. pr. sikrede til Garantifonden.
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en selvejende institution og er reguleret ved lov og bekendtgørelse. Med etableringen af garantiordningen er det sikret, at Garantifonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning i henhold til loven. Finanstilsynet fører tilsyn med Garantifonden.

Finanstilsynet fører tilsyn med Garantifonden.

Øvrige gebyrer

Administrationsgebyr:

Administrationsgebyr dækker omkostninger i forbindelse med opkrævning af præmien.

Gebyret udgør 15 kr. pr. girobetaling og 8 kr. pr. PBS-opkrævning.

For opkrævninger på erhvervsforsikringer udgør administrationsgebyret 30 kr. pr. girobetaling og 10 kr. pr. PBS-opkrævning.

Gebyr ved manglende betaling:

Betales forsikringspræmien eller opkrævet selvrisiko ikke til tiden, og vi skal fremsende dig en erindringsskrivelse, beregner vi os et gebyr for de ekstra administrationsomkostninger.

Gebyret udgør 100 kr. pr. erindringsskrivelse.

Opsigelse af forsikringen:

Du kan gratis opsige din forsikring til hovedforfald. Ønsker du at opsige din forsikring på et andet tidspunkt, er dette også muligt mod betaling af et gebyr på 65 kr.

Har du været udsat for en skade og ønsker at opsige din forsikring, kan du altid opsige forsikringen uden gebyr i 14 dage efter, skaden er opgjort.

Månedlig, kvartårlig eller halvårlig betaling

Du kan vælge at dele din betaling op i månedlige, kvart- eller halvårlige rater mod et gebyr på 5% af den helårlige forsikringspræmie.

For erhvervsforsikringer gælder andre gebyrer. Kontakt os, hvis du ønsker disse oplyst.

Organiseret rabat

NEM Forsikring har pligt til at oplyse om, til hvilke medlemmer af foreninger, organisationer eller bestemte persongruppe, der ydes rabat eller anden særlig fordel. Nedenstående rabatter gives på privatforsikringer, men dog ikke på ejerskifte-, gruppelivs- og kritisk sygdomsforsikringer.

Ejendomsmæglere, som NEM Forsikring samarbejder med:

Ansatte i disse mæglerforretninger kan få 25% rabat på deres private forsikringer.

Krifa:

Ansatte hos Krifa kan få 25% rabat på deres private forsikringer.

Medlemmer af Krifa kan tegne en ulykkesforsikring til en fordelagtig pris.

Middelfart Sparekasse:

Ansatte i Middelfart Sparekasse kan få 30% rabat på deres private forsikringer.

Sparekassen Kronjylland:

Ansatte i Sparekassen Kronjylland kan få 30% rabat på deres private forsikringer.

NEXT Forsikring A/S:

Ansatte hos www.next.dk kan få 25% rabat på deres private forsikringer.