Repræsentantskabet i NEM s.m.b.a. er medlemmernes forlængede arme og ører og vælger blandt andet bestyrelsen i Foreningen.

Som repræsentant har du direkte indflydelse på Foreningens drift og kurs.

Der holdes repræsentantskabsmøde to gange årligt – en generalforsamling i foråret og derudover et efterårsmøde.

Repræsentantskabet består af 20-35 repræsentanter.

De til enhver tid gældende krav for at være valgbar til repræsentantskabet følger af vedtægterne, der findes her.

For at være valgbar er det bl.a. et krav, at du er forsikringstager/-kunde hos NEM Forsikring A/S, ligesom du på opstillingstidspunktet ikke må være fyldt 75 år.

Hvordan stiller jeg op?

Det bekendtgøres her på hjemmesiden, når opstilling af nye kandidater kan ske. Herefter har man 14 dage til at anmelde sin opstilling til NEM s.m.b.a.

Opstilling sker ved, at man udarbejder en skriftlig anmeldelse, som man underskriver personligt, ligesom mindst 5 andre medlemmer af selskabet (altså 5 andre forsikringstagere/-kunder i NEM Forsikring A/S) skal underskrive denne.

Såfremt der ikke er anmeldt/opstillet flere kandidater, end der er ledige mandater/pladser, anses de anmeldte/opstillede uden videre for valgt.

Såfremt der ikke er opstillet kandidater til en post, vælger bestyrelsen et valgbart medlem til posten.

Såfremt der anmeldes flere kandidater, end der er ledige mandater/pladser, bekendtgøres det her på hjemmesiden, at enhver stemmeberettiget på hjemmesiden kan rekvirere en stemmeseddel inden 14 dage. Ved rekvisitionen skal vedkommendes medlemsnummer oplyses. Stemmesedlen skal underskrives og efterfølgende indsendes til bestyrelsesformanden, som skal have denne i hænde senest 5 dage efter udløbet af ovennævnte 14-dages frist. Intet medlem har mere end én stemme.

De ledige poster besættes i rækkefølge efter antallet af stemmer. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Valgresultatet offentliggøres efterfølgende her på hjemmesiden.

Opstillingsblanket/anmeldelsesskabelon kan hentes her