Bestyrelsen i NEM s.m.b.a. består af 7 medlemmer. Det er disse personer, der – med Foreningens vedtægter og værdigrundlag som fundament – varetager den overordnede styring af Foreningens anliggender og retning.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet på generalforsamlingen for en periode på 3 år. Genvalg kan dog finde sted.

Udover disse 7 medlemmer vælges der 2 suppleanter. Disse vælges for 1 år ad gangen.

Kravene til valgbarhed til bestyrelsen er de samme, som kravene til repræsentantskabet. De til enhver tid gældende krav, bl.a. kravet om, at man skal være forsikringstager/-kunde hos NEM Forsikring A/S og ikke må være fyldt 75 år, fremgår af vedtægterne. Vedtægterne findes her.

Bestyrelsen konstituerer sig i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen og vælger en bestyrelsesformand og en næstformand. Genvalg af bestyrelsesformanden kan finde sted. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen i NEM Forsikring A/S.

Formanden og næstformanden i NEM s.m.b.a. kan ikke modtage valg som formand eller næstformand i NEM Forsikring A/S.

Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel. Der afholdes regelmæssigt møder i løbet af året – og som minimum én gang i kvartalet.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:

  • Formand Nils Møller, Haraldsvej 7, 8960 Randers SØ, 86421115
  • Næstformand Karen Skov Poulsen, Bredvadmøllevej 7, 8740 Brædstrup, 75752682 / 21644854
  • Jesper T. Jakobsen, Harald Giersings Allé 21, 8270 Højbjerg, 20969493
  • Niels Rasmussen, Bøgevang 2, 8740 Brædstrup, 21275581
  • Bo Juncher Nielsen, Venning Byvej 6, 8920 Randers NV, 86466397 / 20293567
  • Lars Horup Rasmussen, Elkjærvej 42B, 7500 Holstebro, 20810972
  • Kurt Mølgaard Larsen, Bavnehøjvej 17, 8830 Tjele, 21735870